Teatersmedjans hantering av personuppgifter

Teatersmedjan i Blekinge – ”Teatersmedjan” – behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Teatersmedjan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Medlemskapet i Teatersmedjan är frivilligt och det är också frivilligt att lämna sina personuppgifter. Men om du inte lämnar dina personuppgifter kan Teatersmedjan inte bevilja dig medlemskap eftersom personuppgifterna behövs för de olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på Teatersmedjans berättigade intressen

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, samt i förekommande fall uppgifter om krav på specialkost, överkänslighet od. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Teatersmedjan är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Teatersmedjan har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, att organisera och bedriva en individanpassad pedagogisk verksamhet och skicka ut medlemsnyheter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Teatersmedjan ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter behandlas automatiskt i Teatersmedjans IT-system, bl a Medlemsregister i Visma Förening och Kalkylblad för enkel hantering av olika grupper och projekt.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Teatersmedjan samarbetar med. Vi delar dina uppgifter med:

  • ABF, som vi driver våra studiecirklar med och där du också är försäkrad under ditt deltagande hos oss
  • ATR, Amatörteaterns Riksförbund
  • Ung Teaterscen
  • Baker Tilly Sydost och Sparbanken i Karlshamn om du är som anställd eller ledare får lön av från Teatersmedjan

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Teatersmedjan behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Teatersmedjan kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till post@teatersmedjan.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Teatersmedjan önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Teatersmedjans medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få medlemsutskick från oss kan du när som helst kontakta oss på post@teatersmedjan.se och begära att vi stoppar utskicken.

Behandling baserad på samtycke och på Teatersmedjans berättigade intresse

Bilder

Det är viktigt för Teatersmedjan är att kunna sprida en positiv bild av det arbete vi gör i grupperna. Även vid deltagarnas föreställningar är det talande bilder som är den mest givande marknadsföringen. Bilder från teaterträning och föreställningar är också viktiga som historisk dokumentation

När vi sparar och publicerar bilder på medlemmar och deltagare i Teatersmedjans verksamhet – analogt och digitalt, som dokumentation och marknadsföring i olika medier – sker det efter samtycke från berörda personer eller deras vårdnadshavare, men också när det gäller äldre bilder med stöd av Teatersmedjans berättigade intresse.

Mottagare av Information/Nyhetsbrev

Teatersmedjan behandlar personuppgifter om dig som, utan att vara medlem i Teatersmedjan, anmält intresse av att få Information/Nyhetsbrev och därmed lämnat sitt samtycke till behandlingen. De personuppgifter som behandlas är Namn, Postadress, E-postadress, telefonnummer.

Dina rättigheter

Du har samma rättigheter som redogjorts för ovan under rubriken ”Dina rättigheter”. Om du lämnat ditt samtycke kan du när som helst återkalla det och då upphör också den fortsatta behandlingen som är baserad på ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke, vänligen meddela oss om detta på post@teatersmedjan.se